Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Skriv en motion eller ett medborgarförslag för Riksstämma

Vad är en motion?

Det är ett skriftligt förslag som en medlem vill att Djurens Rätts riksstämma ska ta ställning till. Motionen kan handla om i princip allt som berör Djurens Rätts verksamhet, till exempel hur vi agerar i olika frågor, hur vi är organiserade och så vidare. En motion kan även vara riktad till årsmötet i en lokalavdelning.

Hur skriver man en motion?

En motion måste bestå av en förklarande text med bakgrund och/eller argument, ett eller flera yrkanden samt en underskrift. Det måste tydligt framgå vad som föreslås, det brukar formuleras som en att-sats. Hör gärna av dig till stockholm@djurensratt.se om du vill ha förslag på hur en motion ska se ut, eller har andra frågor.

Vilka får lämna in motioner?

I Djurens Rätt har alla medlemmar rätt att lämna in motioner till riksstämman. Det är viktigt att lämna in motionen i tid. Om motionen skrivs av en enskild medlem i en kommun där det finns en lokalavdelning, ska förbundsstyrelsen inhämta lokalavdelningens yttrande om motionen som en del i behandlingen av motionen. Vill man att avdelningen ska ställa sig bakom motionen, det vill säga att det ska bli en avdelningsmotion, måste den inlämnas till lokala styrelsen senast två veckor innan årsmötesdagen. Då kommer avdelningen att behandla motionen under sitt årsmöte, och om årsmötet ställer sig bakom den blir det en avdelningsmotion, som kommer upp på Djurens Rätts riksstämma. Om årsmötet inte ställer sig bakom motionen, kan den lämnas in som en enskild motion till riksstämman. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 mars. För sent inkomna motioner kommer inte att behandlas på riksstämman det året. När en motion behandlas på avdelningens årsmöte eller av dess styrelse, ska man skriva på motionen om den antagits eller ej, till exempel: denna motion har antagits av Djurens Rätt Stockholm årsmöte 2017-02-25, samt undertecknas.
Man kan även formulera ett tilläggsyrkande. Motionären bör tillfrågas om den önskar att motion som ej bifallits av årsmöte, ändå ska gå vidare till riksstämman eller ej. Skicka motioner till Djurens Rätt, Box 17132, 104 62 Stockholm.

Lokal motion

En motion kan även avse lokal verksamhet i en lokalavdelning, till exemepel ett förslag om att hyra en föreningslokal eller bilda en arbetsgrupp i en lokal fråga.En lokal motion kan lämnas av medlem i berörd lokalavdelning och ska vara dess styrelse tillhanda 14 dagar innan lokalavdelningens årsmöte för behandling på årsmötet.
_ _ _ _ _

Medborgarförslag

En motion kan även avse lokal verksamhet i en lokalavdelning, t.ex. ett förslag om att hyra en föreningslokal eller bilda en arbetsgrupp i en lokal fråga.